Notice: WP_Block_Type_Registry::register was called incorrectly. Block type names must contain a namespace prefix. Example: my-plugin/my-custom-block-type Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.0.0.) in /var/www/vhosts/kontrastorevma.gr/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5173
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Οι «θεσμοί» εκνευρίζονται, η κυβέρνηση υπόσχεται βία. – Κόντρα στο Ρεύμα
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Οι «θεσμοί» εκνευρίζονται, η κυβέρνηση υπόσχεται βία.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί: Οι «θεσμοί» εκνευρίζονται, η κυβέρνηση υπόσχεται βία.

Η νέα αφήγηση προσπαθεί να πείσει ότι όλο το πρόβλημα είναι οι αγωνιστές του κινήματος που δεν αφήνουν τους συμβολαιογράφους να εργαστούν.

Η «3η αξιο­λό­γη­ση» πρέ­πει να κλεί­σει μέχρι τις αρχές Δε­κέμ­βρη και η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση προ­σπα­θεί μέσα σε λίγες μέρες να δεί­ξει την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά της στην τή­ρη­ση των μνη­μο­νια­κών δε­σμεύ­σε­ών της, οι οποί­ες πε­ρι­λαμ­βά­νουν επί­θε­ση στο ερ­γα­τι­κό κε­κτη­μέ­νο της απερ­γί­ας, κα­τάρ­γη­ση προ­νοια­κών και ανα­πη­ρι­κών επι­δο­μά­των και εφαρ­μο­γή των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών. Με δυο λόγια, όπως πάντα, όλα τα μέτρα είναι απο­κλει­στι­κά αντι­λαϊ­κά και στο­χεύ­ουν στην πλήρη απορ­ρύθ­μι­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων και κα­τάρ­γη­ση του κοι­νω­νι­κού κρά­τους. Χτυ­πά­νε τις πιο ευ­πα­θείς ομά­δες του ελ­λη­νι­κού λαού και είναι κομ­μέ­να και ραμ­μέ­να στις ορέ­ξεις των «επεν­δυ­τών» που θέ­λουν ακόμα πιο ισο­πε­δω­μέ­νη την κοι­νω­νία, χωρίς αντι­στά­σεις.
Ει­δι­κό­τε­ρα, στο ζή­τη­μα των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών, οι πιέ­σεις από τους «θε­σμούς» είναι αλ­λε­πάλ­λη­λες, με το Δ.Ν.Τ και την Ε.Κ.Τ να συμ­φω­νούν απο­λύ­τως ότι οι ηλε­κτρο­νι­κοί πλει­στη­ρια­σμοί είναι προ­ϋ­πό­θε­ση της αξιο­λό­γη­σης και σε πε­ρί­πτω­ση κα­θυ­στέ­ρη­σης οι ελ­λη­νι­κές τρά­πε­ζες θα έχουν πρό­βλη­μα στα στρες τεστ στις αρχές του 2018 και ίσως χρεια­στούν ανα­κε­φα­λαιο­ποί­η­ση. Η τρο­μο­κρα­τία που σπέρ­νουν δεν έχει να κάνει με τη συ­γκυ­ρία. Αν θα έσωζε τις τρά­πε­ζες το να που­λή­σουν 10-15 επαύ­λεις αξίας άνω των 300 χιλ. και τον φτωχό πλη­θυ­σμό από τε­ρά­στιες οι­κο­νο­μι­κές απώ­λειες, ας μας το έλε­γαν…Ας μας πουν επι­τέ­λους τους με­γα­λο­ο­φει­λέ­τες και «στρα­τη­γι­κούς κα­κο­πλη­ρω­τές», για να ξέ­ρου­με και να μην κά­νου­με αγώνα προς όφε­λός τους…Όμως φυ­σι­κά το ζη­τού­με­νο δεν είναι καμία εξυ­γί­αν­ση του συ­στή­μα­τος, αλλά να εδραιω­θεί η δια­δι­κα­σία και να γίνει μια κα­νο­νι­κό­τη­τα η αρ­πα­γή της στέ­γης. Μια «μπίζ­να» που θα εξα­πλώ­νε­ται σε όλο και πιο χα­μη­λής αξίας ακί­νη­τα και πιο φτωχά νοι­κο­κυ­ριά. Την προ­θυ­μία του σπεύ­δει να δεί­ξει κι ο Μη­τσο­τά­κης που δή­λω­σε «να αρ­χί­σουν οι πλει­στη­ρια­σμοί από τους στρα­τη­γι­κά κα­κο­πλη­ρω­τές». Δεν είπε όμως που θα ήθελε να στα­μα­τή­σουν. Η άτυπη, «συμ­φω­νία κυ­ρί­ων» για πλει­στη­ρια­σμούς μόνο με­γά­λων ακι­νή­των δεν άντε­ξε ούτε για λίγες μέρες σαν επι­κοι­νω­νια­κό τρυκ. Μια ματιά στα δελ­τία πλει­στη­ρια­σμών δεί­χνει ότι η αδη­φα­γία του τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος δε μπο­ρεί να κρα­τή­σει ούτε τα προ­σχή­μα­τα. Άλ­λω­στε δεν είχε επι­λε­γεί για «κοι­νω­νι­κούς λό­γους», απλώς φο­βή­θη­καν ότι το μα­ζι­κό, γρή­γο­ρο «ξε­φόρ­τω­μα» μι­κρών κα­τοι­κιών θα έρι­χνε πολύ τις τιμές και θα εί­χα­νε ζημιά. Λένε και ξα­να­λέ­νε ότι το τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα πρέ­πει να «επι­στρέ­ψει στην ομα­λό­τη­τα και στα­θε­ρό­τη­τα». Καμιά ση­μα­σία δεν έχουν για τους τρα­πε­ζί­τες αλλά και για την «πρώτη φορά αρι­στε­ρή» κυ­βέρ­νη­ση οι κοι­νω­νι­κές συ­νέ­πειες αυτής της «ομα­λο­ποί­η­σης», που επι­διώ­κε­ται με τη συ­ντα­γή αυτών των ίδιων που δη­μιούρ­γη­σαν και συ­ντη­ρούν τη χωρίς τέλος σκλη­ρή λι­τό­τη­τα για τον λαό.
Οι πιέ­σεις των δα­νει­στών έχουν δη­μιουρ­γή­σει πα­νι­κό στην κυ­βέρ­νη­ση που προ­σπα­θεί με διά­φο­ρους τρό­πους να ξε­πε­ρά­σει το κί­νη­μα κατά των πλει­στη­ρια­σμών το οποίο στέ­κε­ται απο­φα­σι­στι­κά ανά­με­σα στα αρ­πα­κτι­κά και τη λαϊκή πε­ριου­σία. Είναι εντυ­πω­σια­κό πώς έχουν εγκλω­βι­στεί στη δική τους προ­σπά­θεια να πα­ρα­κάμ­ψουν τη λαϊκή δυ­σα­ρέ­σκεια. Ξε­κί­νη­σαν με την πα­ρά­νο­μη θε­σμο­θέ­τη­ση των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών και τώρα δε μπο­ρούν να προ­χω­ρή­σουν στην εφαρ­μο­γή του μέ­τρου, γιατί μοι­ρά­ζο­ντας απει­λές προς όλες τις κα­τευ­θύν­σεις, και μέσα από ένα θολό πλαί­σιο λει­τουρ­γί­ας, επι­τέ­θη­καν και στους συμ­βο­λαί­ο­γρά­φους …ξε­χνώ­ντας μάλ­λον ότι τους χρειά­ζο­νται. Μετά από τις απο­φά­σεις των συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κών συλ­λό­γων της πε­ρι­φέ­ρειας ότι δε θα ακο­λου­θή­σουν τις πα­ρα­τυ­πί­ες στον τρόπο που ορ­γα­νώ­νει τους πλει­στη­ρια­σμούς η κυ­βέρ­νη­ση, τους απεί­λη­σαν ου­σια­στι­κά με κα­τάρ­γη­ση της το­πι­κής αρ­μο­διό­τη­τας κάθε συλ­λό­γου, προς όφε­λος με­ρι­κών «πι­στο­ποι­η­μέ­νων» συμ­βο­λαιο­γρά­φων που θα λει­τουρ­γούν πα­νελ­λα­δι­κά. Μετά ακού­στη­κε ότι θα τους πα­ρα­κάμ­ψουν χρη­σι­μο­ποιώ­ντας υπαλ­λή­λους του υπουρ­γεί­ου δι­καιο­σύ­νης. Η βια­σύ­νη και οι «τσα­μπου­κά­δες» έφε­ραν τα αντί­θε­τα για την κυ­βέρ­νη­ση απο­τε­λέ­σμα­τα. Ακόμα και ο συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κός σύλ­λο­γος της Αθή­νας, στον οποίο ηγεί­ται ο «συ­νερ­γά­σι­μος» Ρού­σκας, απο­φά­σι­σε αποχή από τους πλει­στη­ρια­σμούς μέχρι το τέλος του έτους.
Η από­φα­ση των συμ­βο­λαιο­γρά­φων εξα­γρί­ω­σε τους «θε­σμούς». Ο Ντρά­γκι (Ε.Κ.Τ) και ο Μάρεϊ (Δ.Ν.Τ) «θυ­μί­ζουν» στην κυ­βέρ­νη­ση ότι δε γί­νε­ται οι απο­φά­σεις κά­ποιων συν­δι­κά­των και με­ρι­κοί δια­δη­λω­τές να μην αφή­νουν τη δου­λειά να προ­χω­ρή­σει. Η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση απο­φά­σι­σε άρον-άρον να «ανα­λά­βει πρω­το­βου­λί­ες». Ποιος είναι ο γρή­γο­ρος τρό­πος για να περ­νά­νε γρή­γο­ρες και ανέ­ντι­μες απο­φά­σεις; Η κα­τα­στο­λή. Η συ­νά­ντη­ση του Κο­ντο­νή (Υπ. Δι­καιο­σύ­νης), Τόσκα (Υπ. Πρ. Πο­λί­τη), Λιά­κου (Υφ. Παρά τω Πρωθ.) και Ρού­σκα (Συλ. Συμ­βο­λαιο­γρά­φων Αθή­νας) κα­τέ­λη­ξε σε μια από­φα­ση για εκ­φο­βι­σμό και κα­τα­στο­λή του κι­νή­μα­τος που θα ζή­λευε και ο Σα­μα­ράς. Με­γα­λύ­τε­ρη αστυ­νο­μι­κή πα­ρου­σία για «προ­στα­σία των συμ­βο­λαιο­γρά­φων» και αυ­τα­πάγ­γελ­τη δίωξη των αγω­νι­στών στα ει­ρη­νο­δι­κεία για δια­τά­ρα­ξη οι­κια­κής ει­ρή­νης κ.λ.π.
Η νέα αφή­γη­ση προ­σπα­θεί να πεί­σει ότι όλο το πρό­βλη­μα είναι οι αγω­νι­στές του κι­νή­μα­τος που δεν αφή­νουν τους συμ­βο­λαιο­γρά­φους να ερ­γα­στούν. Προ­σπα­θούν με αυτόν τον τρόπο να με­τα­θέ­σουν και να υπο­βι­βά­σουν τον αγώνα απέ­να­ντι στο μέ­τω­πο τρα­πε­ζι­τών – κυ­βέρ­νη­σης – δα­νει­στών σε μια διέ­νε­ξη με­τα­ξύ κι­νή­μα­τος και συμ­βο­λαιο­γρά­φων. Θέ­λουν να δεί­ξουν ότι ο αγώ­νας έχει «τα­πει­νά ελα­τή­ρια» που θα δι­καιο­λο­γούν τη σκλη­ρή κα­τα­στο­λή που σχε­διά­ζουν. Γι’ αυτό επί­σης προ­σπα­θούν να πεί­σουν ότι το κί­νη­μα προ­στα­τεύ­ει τους κα­κο­πλη­ρω­τές. Ποιον όμως πεί­θουν;
Η απά­ντη­ση του κι­νή­μα­τος πρέ­πει να είναι άμεση και να ξε­κα­θα­ρί­ζει με κάθε τρόπο ότι θέλει να πε­τύ­χει την προ­στα­σία της λαϊ­κής κα­τοι­κί­ας και πε­ριου­σί­ας. Να δη­λώ­νει συ­νε­χώς με σα­φή­νεια ότι εχθρός δεν είναι οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι, αλλά η πο­λι­τι­κή των τρα­πε­ζι­τών, των δα­νει­στών και των υπο­τα­κτι­κών τους που κυ­βέρ­νη­σαν και κυ­βερ­νούν τη χώρα. Το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα πρέ­πει να κα­τα­δεί­ξου­με ποιοι είναι οι εκ­βια­στές και άρ­πα­γες. Να εντα­τι­κο­ποι­η­θεί η πα­ρου­σία του κι­νή­μα­τος στο δρόμο, σε υπη­ρε­σί­ες, τρά­πε­ζες, για ενη­μέ­ρω­ση και ενερ­γο­ποί­η­ση του κό­σμου στις γει­το­νιές. Να γί­νουν πα­ντού εξορ­μή­σεις από τα το­πι­κά κι­νή­μα­τα και κε­ντρι­κές συ­γκε­ντρώ­σεις, όπως εκεί­νη της 4ης Νο­έμ­βρη. Να βρού­με γρή­γο­ρα τον κοινό βη­μα­τι­σμό ενά­ντια σε πλει­στη­ρια­σμούς και κα­τα­σχέ­σεις.

https://rproject.gr/article/ilektronikoi-pleistiriasmoi-oi-thesmoi-ekneyrizontai-i-kyvernisi-yposhetai

Leave a Comment

Facebook
Facebook
Email
Blog